Σάββατο, Απριλίου 07, 2007

Για να κλαίτε και να γελάτε (κείμενο του Καρυωτάκη στη «Γάμπα»)

Κείμενο που δημοσιεύτηκε στο τρίτο φύλλο [22.09.1919] του σατιρικού περιοδικού [Η Γάμπα] που εξέδωσε για σύντομο χρονικό διάστημα ο Καρυωτάκης και αποδίδεται στον ποιητή. [από το βιβλίο Κ.Γ. Καρυωτάκης, Τα Πεζά, επιμ. Γ.Π. Σαββίδης, Νεφέλη, Αθήνα 1989].
Την περασμένη εβδομάδα, μια απογευματινή εφημερίς, σαν σεμνότυφος γεροντοκόρη τεθείσα προ πολλού στο ράφι, επετέθη αγρίως εναντίον όλων των εβδομαδιαίων περιοδικών «ως τους νέους διαφθείροντα και καινά δαιμόνια εισάγοντα». Ίσως οι κύριοι αυτοί της εφημερίδος να πάσχουν από πονόματο και δεν μπορούν να ιδούν πιο πέρα από τη μύτη τους, τι γίνεται εις τους δρόμους και στα θέατρα. Ένα πράγμα μονάχα μάς φαίνεται περίεργο πώς, αφού η αστυνομία, κατόπιν των εισηγήσεων της ρηθείσης εφημερίδος, απηγόρευσε την κυκλοφορίαν των περιοδικών των ολίγον ελαφρού περιεχομένου, επιτρέπει την κυκλοφορίαν των Γαλλικών τοιούτων, εξ ων τα Ελληνικά περιοδικά αντιγράφουν τας εικόνας, αι οποίαι είναι, κατά την αντίληψίν των, τόσο άσεμνοι; Στην απογευματινή δε εφημερίδα δεν έχομε να ειπούμε τίποτε, παρά μόνον το εξής: Εάν ηθέλαμε να στηρίζομεν την κυκλοφορίαν μας σε ψεύτικες συνεντεύξεις, σε φραγγέλια και κολοκυθορίγανες, το εκάναμε με σίγουρη την επιτυχία. Δεν το κάνομεν όμως, γιατί σεβόμεθα κατά πρώτον λόγον τον εαυτόν μας και κατά δεύτερον λόγον την ηθικήν υπέρ ης κόπτεται η γεροντοκόρη εφημερίς.

Στο περασμένο φύλλο μας, και ο μακαρίτης Σουρής βρήκε τον μπελά του από την κυρ Αναστασία, τη λογοκρισία. Θα ήτο αστείον να θεωρηθεί μετά τον θάνατό του ο μακαρίτης ως αντιδραστικός, κατόπιν μάλιστα της παρασημοφορίας του και του συγκινητικού επικηδείου λόγου του Σεβασμιοτάτου. Τώρα πληροφορούμεν και το περίεργον κοινόν, ότι οι δύο στίχοι που ψαλιδιστήκανε από το πρώτο τετράστιχο, βρίσκονται γραμμένοι στο τραγούδι «Έφεδρος», στα Άπαντα του Σουρή. Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή και όποιος θέλει ας πάει να το διαβάσει και να οικτείρει την κυρ Αναστάσω. Εμείς δεν έχομεν να ειπούμε τίποτ' άλλο· μας φαίνεται περίεργο μονάχα πώς στέκουν, εδώ στην Ελλάδα, τα κεραμίδια ξεκάρφωτα.

Είμαστε υποχρεωμένοι, από την στήλην αυτή να εκφράσωμεν τας θερμάς μας ευχαριστίας προς το κοινόν, το οποίον με τόσον ενθουσιασμό υπεδέχθη τη Γάμπα. Όσον αφορά δια την ακαταστασίαν ήτις παρετηρήθη στο πρώτον φύλλον και εν μέρει στο δεύτερον, ιδίως στο ζήτημα της αποστολής των φύλλων στας επαρχίας και στους συνδρομητάς, ζητούμεν συγγνώμην. Παρενεβλήθησαν λόγοι ανώτεροι της θελήσεώς μας. Ποτέ δεν εφανταζόμεθα ότι η κυκλοφορία μας θα ανήρχετο εις 20.000 από του πρώτου φύλλου. Φαντασθήτε 20 χιλιάδες γάμπες. Αναγκασθήκαμεν το πρώτο φύλλο να το τυπώσωμε δύο φορές. Και όσοι ξεύρουν απ' αυτές τις δουλειές, μπορούν να καταλάβουν τα τρεχάματα, τους διαπληκτισμούς και τις φασαρίες, να μας λυπηθούν και να μας συγχωρήσουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: